Styroporschneider SPC 3017 XXL ALU Transportkoffer
Dosteba SLK-ALU-TR 100 mm für Beton